کرمانیت

شماره تماس تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم) ، شماره 14
تلفن : 88707501 - 88721261
نمابر : 88707503
http://sabatamin.ir

توضیحات

شرکت کرمانیت (سهامی خاص) تحت شماره 53713 مورخ 1363/7/4 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به اسنتاد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/9/30 مرکز اصلی شرکت از تهران به کرمان انتقال یافته و تحت شماره 14388 در اداره ثبت شرکتهای کرمان به ثبت رسیده است.

جزئیات خاص

اطلاعات مالی : goo.gl/sS8hHd

موقعیت

کرمان
کرمان